10 rád pred podpisom pracovnej zmluvy

5. novembra 2013
10 rád ako sa nenechať ukrátiť na svojich právach pri nástupe do zamestnania
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net

Pri nástupe do zamestnania si starostlivo prečítajte pracovnú zmluvu a snažte sa zabezpečiť si svoje práva už pri jej podpise. Podpis pracovnej zmluvy totiž znamená súhlas s jej podmienkami.

Na čo sa treba zamerať v novej zmluve

1. Písomná a ústna pracovná zmluva

Na začiatok chceme zdôrazniť, že aj ústna pracovná zmluva je platná, ak ste sa so zamestnávateľom dohodli na jej podstatných náležitostiach:
(i) druh práce,
(ii) miesto výkonu práce,
(iii) deň nástupu do práce a
(iv) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.
Neskoršie uzatvorenie písomnej pracovnej zmluvy sa považuje len za potvrdenie ústnej pracovnej zmluvy alebo jej zmenu, ak došlo k zmene podmienok dohodnutých v ústnej pracovnej zmluve. V písomnom vyhotovení pracovnej zmluvy, ktorá je podpísaná neskôr než prvý deň vzniku pracovného pomeru, však už nemôže byť dohodnutá skúšobná doba.

2. Druh práce

V pracovnej zmluve nepostačuje uviesť iba pracovnú pozíciu, na ktorú nastupujete, ale mali by v nej byť uvedené aj charakteristické činnosti pre danú pozíciu. Určíte si tak hranice činností, ktoré vám zamestnávateľ môže v rámci vášho výkonu práce prideliť. Ak by ich prekročil, máte právo ich odmietnuť vykonať.

3. Miesto výkonu práce

Pozornosť venujte aj tomu, akým spôsobom  je vymedzené miesto výkonu práce. Zvyčajne sa uvádza konkrétne miesto – obec, časť obce. Iba v odôvodnených prípadoch, v ktorých to umožňuje povaha práce, môže byť miesto výkonu práce dohodnuté aj širšie ako okres alebo kraj (napr. práca obchodného zástupcu).
Zamestnávateľ vás počas trvania pracovného pomeru nemôže preradiť na iné miesto výkonu práce, ako je dohodnuté v pracovnej zmluve. Ak by vás zamestnávateľ chcel vyslať mimo obvod vášho pravidelného pracoviska, ktoré býva spravidla zhodné s miestom výkonu práce, alebo vášho bydliska, išlo by o pracovnú cestu, k čomu by zamestnávateľ potreboval váš súhlas. V prípade pracovnej cesty by vám bol taktiež povinný uhradiť cestovné náhrady.

4. Nástup do práce

Pracovný pomer vzniká dňom, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce, pričom to môže byť aj víkend alebo sviatok, hoci do práce v skutočnosti nastúpite až najbližší pracovný deň (neplatí to však na prácu vykonávanú napr. v nepretržitej prevádzke, v zdravotníctve, živočíšnej výrobe).

Ak ste sa však zo zamestnávateľom dohodli, že namiesto 1. septembra, ktorý je sviatkom nastúpite až 2. septembra, pričom váš predchádzajúci pracovný pomer skončil 31. augusta, na jeden deň ste sa stali dobrovoľne nezamestnaným, a tak si na jeden deň musíte uhradiť zdravotné poistenie z vlastného vrecka.

5. Trvanie pracovného pomeru

Pracovný pomer môže byť dohodnutý na dobu určitú alebo neurčitú. Ak nie je v pracovnej zmluve výslovne uvedené, na akú dobu je zmluva uzatvorená, platí že pracovný pomer je uzatvorený na dobu neurčitú. Pracovný pomer na dobu určitú môže byť dohodnutý maximálne na dva roky a počas dvoch rokov môže byť predĺžený alebo opätovne dohodnutý iba dvakrát.
Výška mzdy a jej splatnosť
Pracovný čas a jeho rozvrhnutie
Práca nadčas zadarmo 
Skúšobná doba
Konkurenčná doložka
Spoplatnený článok

Autori: Marie Janšová, Danica Valentová (Glatzová & Co., s.r.o.)
Zdroj: Podnikam.SK
Tlačiť

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?