Čo si všímať v zmluvách a obchodných podmienkach

20. augusta 2013
Start podnikania/skor nez zacnete podnikat/zmluvy vseobecne obchodne podmienky
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
Všetci ich poznáme – malým písmom husto popísané stránky, ktoré už svojím vzhľadom odrádzajú od ich čítania. 
 
V tom lepšom prípade ich mnohí letmo preletia pohľadom, v tom horšom o ne vôbec neprejavia záujem. Existuje však veľa dobrých dôvodov, prečo tak nepostupovať.
 

Pozor na ustanovenia prospešné len pre jednu stranu

Obchodný zákonník umožňuje odkázať v zmluve na všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“). Tým sa stávajú súčasťou uzatvorenej zmluvy a sú pre zmluvné strany záväzné. Popri zmluve tak práva a povinnosti zmluvných strán určujú aj VOP. To je dôvod, prečo je VOP nutné venovať rovnakú pozornosť ako zmluve. Ak by ste ich totiž nečítali, je to akoby ste nečítali zmluvu. 
 
VOP sú vopred spracované, štandardizované texty, obsahujúce spravidla údaje o zodpovednosti, prechode vlastníckeho práva a nebezpečenstva, platobné podmienky, rozhodcovské doložky, voľbu rozhodného práva a iné. Sú vypracovávané tak, aby ich bolo možné opakovane používať v jednotlivých odvetviach podnikania. 
 
Hlavnou výhodou VOP je, že umožňujú rýchle uzatvorenie zmluvy pri zachovaní kvality zmluvných dojednaní. Samotný text zmluvy tak nie je obsiahly a obsahuje len špecifiká konkrétneho obchodu
 

Typy VOP a ich záväznosť

VOP sú vypracovávané odbornými alebo záujmovými organizáciami pre jednotlivé druhy tovarov a služieb, a to aj na medzinárodnej ako aj na lokálnej úrovni. Pri podnikateľoch pôsobiacich v jednotlivých oblastiach obchodu sa predpokladá, že poznajú VOP, ktoré sa ich týkajú, teda také, ktoré sú z ich „fachu“. V takom prípade stačí v zmluve uviesť presný  názov VOP, prípadne organizáciu, ktorá ich vydala.
 
Nie je potrebné ustanovenia VOP kopírovať do zmluvy, VOP podpisovať alebo prikladať znenie VOP k zmluve ako prílohu. Nevyžaduje sa ani zmluvné ustanovenie, ktorým by zmluvné strany prehlásili, že sú im VOP známe.
 
Druhým typom VOP sú VOP vypracované jednou zo zmluvných strán. Tu už obchodný zákonník vyžaduje, aby VOP boli druhej zmluvnej strane známe alebo musia byť priložené k zmluve. Pod známym sa napríklad rozumie, že zmluvné strany medzi sebou dlhšie obchodujú a tak je druhá zmluvná strana s VOP oboznámená.
 

– Pre možný prípad sporu odporúčame priložiť VOP k zmluve.

– Ak ide medzi zmluvnými stranami o prvú zmluvu a druhá zmluvná strana sa tak nemala možnosť oboznámiť sa s VOP, VOP musia byť prílohou zmluvy.

– Odkaz na internetovú stránku s VOP alebo nahliadnutie k VOP pred uzatvorením zmluvy nestačí. Ak by táto podmienka nebola splnená, na VOP sa nebude prihliadať a otázky, ktoré nie sú upravené v zmluve sa budú spravovať Obchodným zákonníkom, prípadne inými právnymi predpismi.

 

Odchýlenie od VOP

Všeobecné obchodné podmienky sú štandardizovaný text, ktorý nemôže odzrkadľovať osobitosti konkrétneho zmluvného vzťahu.
 
Zmluvné dojednania, ktoré upravujú odlišným spôsobom tie isté práva a povinnosti ako VOP, majú preto prednosť pred VOP. Zmluvné strany si tak môžu v zmluve dohodnúť odlišné podmienky od tých, ktoré stanovujú VOP. 
 
Pravidlo prednosti zmluvy pred VOP však môžu zmluvné strany vylúčiť. Ak tak urobia, v takom prípade sa VOP vždy uprednostnia pred zmluvou, bez ohľadu na to či obsahuje zmluva rozdielne ustanovenia od VOP.
 

Zmena VOP

Spoplatnený článok

 

Čo si všímať vo VOP

Spoplatnený článok

 
Nevenovanie dostatočnej pozornosti VOP nesie so sebou skutočné podnikateľské riziko, ktoré neznáša len živnostník alebo spoločnosť, ale aj konateľ. Pri ich ignorovaní nepostupuje s odbornou starostlivosťou a zodpovedá za škodu, ktorá tak môže spoločnosti vzniknúť.
 
Autor: Danica Valentová, Glatzová & Co., s.r.o.
 
Zdroj: Podnikam.SK
Tlačiť

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Zobraziť ďalšie