Na čo netreba zabudnúť pred podaním daňového priznania za rok 2016

20. marca 2017
Právo, legislatíva, zákon
Thinkstock

Pred podaním daňového priznania si skontrolujte, či máte vyplnené všetko, čo je potrebné. Daňovníci, ktorí vypĺňajú tlačivo na stránke Finančnej správy SR, sú upozornení priamo systémom, keď vyplnené tlačivo obsahuje chyby. Ak vypĺňate tlačivo daňového priznania ručne, treba si dávať obzvlášť pozor.

V nasledujúcom článku prinášame zoznam položiek, ktorým treba venovať pozornosť a dôkladne ich skontrolovať. Pomôžeme vám tak, aby ste sa vyhli najčastejšie sa vyskytujúcim chybám pri podávaní daňového priznania za rok 2016.

 

Použitie správneho a aktuálneho tlačiva

  • daňové priznanie typu Apri príjmoch zo závislej činnosti, t. j. príjmy zo zamestnania a z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • daňové priznanie typu Biné druhy príjmov, napr. príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania, z prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku atď.

Upozornenie: Ak daňovník dosiahol príjmy zo závislej činnosti, ale aj iné príjmy (napr. zo živnosti, z prenájmu, predaja nehnuteľnosti atď.), podáva daňové priznanie typu B. 

 

Aktuálne tlačivá na rok 2016:

DP typ A: č. MF/015779/2016-721.

DP typ B: č. MF/015696/2016-721.

 

Identifikačné údaje (DIČ, resp. rodné číslo)

Každý daňovník, ktorý má pridelené DIČ, je povinný uvádzať toto číslo na každej strane daňového priznania. Ak daňovník DIČ nemá, uvádza svoje rodné číslo. Pri elektronickom vypisovaní daňového priznania sa číslo uvedené na prvej strane prenáša na všetky strany daňového priznania, preto je dôležité najmä pri ručnom vypĺňaní daňového priznania skontrolovať, či je uvedené na každej strane.

 

Kód SK NACE

Vypĺňa ho len daňovník s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., pričom zoznam kódov možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke hlavná prevažná činnosť sa uvádza názov činnosti, z ktorej daňovník dosiahol najvyšší príjem.

 

Druh daňového priznania

Je potrebné vyznačiť, o aký druh daňového priznania ide, či ide o daňové priznanie (riadne), opravné alebo dodatočné daňové priznanie.

 

Zdaňovacie obdobie

Uvádza sa rok, za ktorý sa podáva priznanie, t. j. 2016.

 

Údaje o poberaní dôchodkov

Vyplní daňovník, ktorý je k 1. januáru 2016 poberateľom dôchodku (dôchodkov), alebo daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k 1. januáru 2016.

 

Údaje o manželke/manželovi

Uvádzajú sa len v prípade, ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku.

 

Uplatnenie daňového bonusu

 

O uplatnení daňového bonusu si môžete prečítať v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok

 

V uzamknutej časti sa bližšie venujeme príjmu z prenájmu, výdavkom z prenájmu, ale aj príjmom autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu, televízie:

 

 

Spoplatnený článok

 

Vyznačenie spôsobu uplatnenia výdavkov pri príjmoch z podnikania

Zaškrtnúť, či si daňovník uplatňuje daňovú evidenciu alebo paušálne výdavky. Pri paušálnych výdavkoch treba uviesť aj počet mesiacov, počas ktorých si daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov.

 

Preukázateľne zaplatené poistné

Týka sa príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pri ktorých daňovník do kolónky vyplní sumu preukázateľne zaplateného poistného ako daňového výdavku znižujúceho príjmy.

 

Koho sa týka tabuľka č.1a, tabuľka č.1b? Na to nájdete odpoveď v tejto časti:

 

 

Spoplatnený článok

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

Poznámka Podnikam.sk: Nezdaniteľnú časť  na manžela/manželku si môže daňovník uplatniť len z aktívnych príjmov, t. j. len z príjmov zo závislej činnosti, príjmov z podnikania alebo z príjmov so samostatne zárobkovej činnosti.

Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky podlieha splneniu podmienok, o ktoré ide, vám opíšeme v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – dôchodcu

Ak bol dôchodca na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2016, poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku) alebo mu bol dôchodok  priznaný spätne k 1. 1. 2016,

 

Na čo má nárok, to vám vysvetlíme tu:

 

Spoplatnený článok

 

Daň vyberaná zrážkou

Príjmy autorov, z ktorých bola vybratá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, sa neuvádzajú do daňového priznania. Rovnako sa do daňového priznania neuvádzajú preplatky zo zdravotného poistenia.

 

Odpočet daňovej straty

Pri odpočte daňových strát je potrebné určiť, či ide o daňové straty za roky 2010 až 2013, alebo za roky 2014, 2015.

 

Ako postupovať pri odpočítaní daňovej straty za roky 2014, 2015, vám vysvetlíme v uzamknutej časti:

 

 

 

Spoplatnený článok

 

Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 ZDP

Ak daňovník nechce poukázať  2 %, resp. 3 % zo zaplatenej  dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov, vyznačí písmenom “x” kolónku pri texte “neuplatňujem postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov”.

Ak sa rozhodne poukázať 2 %, resp. 3 % dane, vyplní na riadku 134 sumu predstavujúcu 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane, minimálne však 3 eurá.  Nesmie zabudnúť  na uvedenie dátumu a podpisu (str. 11 DP).

 

Správne uvedenie počtu príloh a ich priloženie k DP

 

Ktoré prílohy musíte uviesť? Priblížime si v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok

 

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku a o vyplatenie daňového bonusu

Zaškrtnúť, či daňovník žiada vrátiť daňový preplatok, resp. vyplatiť daňový bonus. Uviesť spôsob,  či sa má preplatok/bonus vrátiť poštovou poukážkou alebo na účet. Ak žiada o vyplatenie na účet, uviesť údaje o účte IBAN alebo číslo účtu a kód banky.

 

Podpis na daňovom priznaní

Daňové priznanie je potrebné podpísať na viacerých stranách. Priznanie bez podpisu nie je platné.

  • Na strane 11 –len  ak poukazuje podiel zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov (oddiel XII.)
  • Na strane 12 – v časti, kde sa uvádza počet príloh daňového priznania (oddiel XIII.) – v tejto časti MUSÍ byť daňové priznanie podpísané.
  • Na strane 12 – len ak žiada o vrátenie daňového preplatku alebo daňového bonusu (oddiel XIX.)
  • Na strane 14 – len ak vypĺňa prílohy č. 1 alebo 2 (časť prílohy).
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Čo si o tom myslíte?