Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb 2017- povinnosť platiť môže byť aj pri dani nižšej ako 2 500 eur

6. marca 2017
Close up of couple doing finances at home
Thinkstock

Preddavky na daň z príjmov je povinný platiť ten daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur. Pozor! Posledná známa povinnosť nie je vždy totožná s vypočítanou daňou v daňovom priznaní.

Zbystriť pozornosť by mali tí daňovníci, ktorí si v daňovom priznaní za rok 2016 uplatňujú:

 1. nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela),
 2. daňovú úľavu na zaplatené dobrovoľné príspevky do druhého dôchodkového piliera,
 3. daňovú úľavu na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier), prípadne niektoré z týchto úľav súčasne.
 
Odporúčame ebook:
 • Vsetko o odvodoch zacinajuceho a existujuceho podnikatela 2017.jpg

  Všetko o odvodoch pre začínajúceho a existujúceho podnikateľa

  19,90
  Pridať do košíka
V článku sa pozrieme na to, ako a kedy platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2017. Vysvetlíme si čo je to posledná známa daňová povinnosť, a prečo nie je totožná s vypočítanou daňou v daňovom priznaní. Článok zároveň obsahuje niekoľko vzorových, riešených príkladov.

Posledná známa daňová povinnosť

Daňovník nemôže za poslednú známu daňovú povinnosť automaticky považovať výšku dane za minulý rok. Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti totiž zákon definuje odlišne od výpočtu dane za predchádzajúci rok. Môže sa preto stať, že preddavky na daň budú musieť platiť aj tí daňovníci, ktorých daň za minulý rok je nižšia ako 2 500 eur.

Preddavky na daň budú musieť platiť aj tie fyzické osoby, ktorých daň za minulý rok o pár eur presiahne 2 500 eur.

Je tomu tak preto, že nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je na rok 2017 v rovnakej sume, ako bola na rok 2016 (3 803,33 eura), a preto sa rovnaká suma nezdaniteľnej časti na daňovníka uplatní pri výpočte dane za rok 2016, ako aj pri určení poslednej známej daňovej povinnosti (posúdení povinnosti platiť preddavky).

Ak by sa pritom nezdaniteľná časť základu dane medziročne zvyšovala, tak by aj pri dani mierne vyššej ako 2 500 eur nemusela vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň, keďže posledná známa daňová povinnosť by bola nižšia ako  2 500 eur (z dôvodu rastúcej nezdaniteľnej časti základu dane).

Podľa definície poslednej známej daňovej povinnosti, ktorá je rozhodujúca pri posúdení vzniku povinnosti platiť daňové preddavky, ide o daň vypočítanú zo:

 • základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
 • základu dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o odpočet daňovej straty a
 • základu dane z príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) uvedeného v poslednom daňovom priznaní.

Pri stanovení poslednej známej daňovej povinnosti sa tak neberie do úvahy základ dane z príjmov z kapitálového majetku a z ostatných príjmov.

Základ dane sa pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti znižuje o aktuálnu sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnú v roku 2017 (3 803,33 eura) a samotná vypočítaná daň sa následne zníži o:

 • zápočet dane zaplatenej v zahraničí,
 • daňový bonus na dieťa,
 • daň vyberanú zrážkou podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok.

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa tak líši od výpočtu samotnej dane za predošlý rok.

Pri výpočte dane za rok 2016 si totiž môže daňovník uplatniť nielen nezdaniteľnú sumu za rok 2016 na seba vo výške 3 803,33 eura, ale po splnení zákonných podmienok aj nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela) v maximálnej výške 3 803,33 eura, daňovú úľavu na zaplatené dobrovoľné príspevky do druhého piliera v sume najviac 1 029,60 eura a aj daňovú úľavu na zaplatené príspevky do tretieho piliera (doplnkové dôchodkové sporenie) do sumy 180 eur.

Nezdaniteľná suma na manželku (manžela), daňová úľava na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ani daňová úľava na príspevky do tretieho piliera, sa však nesmú uplatniť pri posúdení toho, či daňovník má alebo nemá povinnosť platiť preddavky na daň.

Práve z tohto dôvodu tak môže byť daň z príjmu za predošlý rok nižšia ako 2 500 eur, a napriek tomu bude daňovník povinný platiť preddavky na daň.

Výpočet dane za rok 2016     

 

O čo všetko sa znižuje základ dane za rok 2016 a o čo vypočítaná daň? To vám objasníme v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok

Daň je nižšia ako 2 500 eur, avšak preddavky musím platiť

Povinnosť platiť preddavky na daň, hoci daň za rok 2016 je nižšia ako 2 500 eur, môžu mať tí daňovníci, ktorí si za rok 2016 uplatnia nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela) do výšky 3 803,33 eura, daňovú úľavu za dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie maximálne v sume 1 029,60 eura, daňovú úľavu na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie najviac v sume 180 eur,  resp. všetky tieto úľavy súčasne.

 

V časti pre členov klubu si ukážeme, o koľko by si daňovník znížil daň, ak by si uplatnil všetky tri úľavy súčasne v maximálnej výške:

 

 

Spoplatnený článok

Platenie preddavkov na daň

Daňovníci, ktorým vyjde posledná známa povinnosť vyššia ako 2 500 eur, musia platiť nasledujúci rok štvrťročné preddavky na daň. Za každý štvrťrok musia zaplatiť jednu štvrtinu z vypočítanej sumy. Preddavok je splatný vždy do konca kalendárneho štvrťroku (do 30. 6, do 30.9., do 31. 12. a do 31. 3.)

Ľudia, ktorí si vypočítajú poslednú známu daňovú povinnosť vyššiu ako 16 600 eur, musia od apríla platiť mesačné preddavky vo výške jednej dvanástiny vypočítanej sumy. Prvýkrát musia preddavok zaplatiť do 30. apríla 2017.

Kto nemusí platiť preddavky na daň

 

To si vysvetlíme v tejto časti. Rovnako sa pozrieme na to, kto platí preddavky v polovičnej výške.

 

 

Spoplatnený článok

Príklad

Podnikateľ mal za rok 2016 základ dane z príjmov zo živnosti (riadok 43 v daňovom priznaní) v sume 18 500 eur, iné príjmy nemal.

V daňovom priznaní si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na seba v sume 3 803,33 eura.

Keďže manželka sa v roku 2016 starala o dieťa do troch rokov veku a poberala len rodičovský príspevok (ten sa do príjmu nepočíta), uplatnil si aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v sume 3 803,33 eura. Okrem toho si daň znížil aj o daňový bonus na dieťa v hodnote 256,92 eura.

Výpočet príkladu aj s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

 

 

 

Spoplatnený článok

Príklad

Podnikateľ mal za rok 2016 základ dane z príjmov zo živnosti (riadok 43 v daňovom priznaní) v sume 17 000 eur, iné príjmy nemal.

V daňovom priznaní si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na seba v sume 3 803,33 eura. Nemá manželku, ani deti, a preto  si na nich daňovú úľavu neuplatnil. Neuplatnil si ani daňovú úľavu na príspevky do druhého alebo tretieho piliera.

Výpočet príkladu aj s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok

Príklad

Podnikateľ má za rok 2016 súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania v sume 16 250 eur.

Jeho základ dane z príjmov zo závislej činnosti (riadok 36 v daňovom priznaní) dosiahol 10 433 eur a základ dane z podnikania (riadok 43 v daňovom priznaní) zvyšných  5 817 eur.

 

Výpočet príkladu aj s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok

Príklad

Podnikateľ má za rok 2016 súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania v sume 18 100 eur.

Jeho základ dane z príjmov zo závislej činnosti (riadok 36 v daňovom priznaní) dosiahol 4 200 eur a základ dane z podnikania (riadok 43 v daňovom priznaní) zvyšných 13 900 eur.

Zamestnávateľ mu počas roka 2016 zrazil z príjmu zo závislej činnosti preddavky na daň (podľa § 35) v sume 88,17 eura.

V daňovom priznaní si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na seba v sume 3 808,33 eura. Nemá manželku, ani deti, a preto si žiadnu inú daňovú úľavu neuplatnil.

Výpočet príkladu aj s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?