Prenájom nehnuteľnosti – daňové priznanie za rok 2016

13. marca 2017
Stacking coins and home model for saving with growing money
Thinkstock

Daňovník, ktorý dosiahol za rok 2016 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, má povinnosť tento príjem zdaniť. V článku sa zameriame na vysvetlenie, kedy má daňovník povinnosť podať daňové priznanie a ako má postupovať pri jeho vypĺňaní.

 

 

Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie

 • Daňovník je povinný podať daňové priznanie za rok 2016, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (t. j. aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za uvedené zdaňovacie obdobie presiahol sumu 1 901,67 eura.
 • Daňovník použije daňové priznanie typu B.

 

Príjmy z prenájmu

 • Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur.
 • Zdaniteľné príjmy z prenájmu (po odpočítaní sumy oslobodenia 500 eur) sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v VI. oddiele v tabuľke č. 1 v stĺpci 1 riadok 11. Daňové výdavky sa uvádzajú v stĺpci 2.
 • Ak daňovník prenajíma nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia na základe nájomnej zmluvy, nemôže si uplatniť paušálne výdavky. Aby si mohol uplatniť preukázateľné výdavky v daňovom priznaní, musí viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu.
 • Daňovník s príjmami z prenájmu, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky (napriek tomu, že sa rozhodne účtovať v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve alebo vedie evidenciu), nie je účtovnou jednotkou, preto nemá povinnosť prikladať k daňovému priznaniu k dani z príjmov FO účtovné výkazy.

 

Výdavky uplatnené v súvislosti s prenájmom

Daňovník si nemôže uplatniť tieto výdavky v plnej výške, ale rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu zahrňovaných do základu dane v daňovom priznaní k celkovým príjmom z prenájmu (konkrétny postup je uvedený v príklade).

 

Aké druhy výdavkov si môže prenajímateľ uplatniť

Ak prenajímateľ nemá nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku

 • do daňových výdavkov si môže zahrnúť:

  výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, napr. výdavky na energie (elektrická energia, teplo na vykurovanie a teplej úžitkovej vody, plyn, pitná a úžitková voda) vrátane výdavkov na ostatné služby (napr. osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov, používanie výťahu, internet, televízia, koncesionárske poplatky, vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou, odvoz popola, smetí a splaškov atď.)

 • do daňových výdavkov si nemôže zahrnúť:

  výdavky na poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľnosti, príspevok do fondu opráv a údržby, úroky z úveru (hypotéky) na obstaranie nehnuteľnosti, odpisy, výdavky na technické zhodnotenie,  nákup zariadenia (napr. nábytok) a elektroniky (napr. spotrebiče), platby na údržbu nehnuteľnosti, poistné pri poistenej nehnuteľnosti atď.

 

Ak prenajímateľ má nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku

 • Okrem výdavkov za energie a služby si môže prenajímateľ uplatniť aj ďalšie výdavky, napr. odpisy nehnuteľnosti, opravy a udržiavanie, poistenie, daň z nehnuteľností, úroky z hypotéky a úveru, platby správcovi bytu do fondu údržby, opravy a udržiavanie, technické zhodnotenie vo forme odpisov, nákup zariadenia (napr. nábytok) a elektroniky (napr. spotrebiče), odmenu advokátovi za vypracovanie nájomnej zmluvy, odmenu (províziu) realitnej kancelárii za sprostredkovanie prenájmu.

 

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane

 • Ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období len zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľností (t. j. ide o tzv. pasívne príjmy), nemôže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku.

Pozn.: Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka možno uplatniť len v prípade tzv. aktívnych príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania alebo príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti).  

 

Príklad:

Kováčová Oľga prenajíma byt na základe nájomnej zmluvy (nie na živnostenské oprávnenie). Zaregistrovala sa na daňovom úrade. Za rok 2016 dosiahla len pasívne príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 600 €.

Výdavky súvisiace s prenajatou nehnuteľnosťou boli vo výške 2 247,37 €. Keďže tento dosiahnutý príjem ja vyšší ako 1 901,67 €, musí podať daňové priznanie typu B. Rozhodla sa účtovať o príjmoch a výdavkoch v sústave jednoduchého účtovníctva. Nezdaniteľnú časť základu dane si uplatniť nemôže, lebo dosiahla len pasívne príjmy.

 

Ako bude daňovníčka vypĺňať daňové priznanie? Ukážeme si v časti pre členov klubu:

 

 

Spoplatnený článok
Zdroj: Podnikam.sk
Tlačiť

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania za rok 2016"

Čo si o tom myslíte?