Zmeny vo fakturácii od 1. 1. 2013

28. decembra 2012
Fakturácia po novom od 1. 1. 2013
Equipment prints dollars. Isolated on white background Fotobanka Pixmac

Novelizácia zákona o DPH priniesla množstvo zásadných zmien. K dôležitým zmenám došlo aj v ustanovení venovanom fakturácii, ktoré začnú platiť od 1. 1. 2013. 

Nové fakturačné pravidlá majú zabezpečiť zásadu rovnakého zaobchádzania s papierovými a elektronickými faktúrami.

 

Daňový úrad si môže elektronické faktúry stiahnuť 

V zákone je  presne definovaný pojem faktúra a elektronická faktúra.

 • faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej forme podľa zákona o DPH alebo zákona platného v inom členskom štáte  upravujúceho vyhotovenie faktúry,
 • elektronickou faktúrou je faktúra vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 zákona o DPH, elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu  tovaru alebo služby.

 

Povinnosti zdaniteľnej osoby

Zdaniteľná osoba je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry.

 • vierohodnosť faktúry (totožnosť dodávateľa, resp. osoby, ktorá v jeho mene faktúru vystavila),
 • neporušenosť obsahu faktúry (zachovanie faktúry v pôvodnom stave od jej vydania až do lehoty na archiváciu),
 • čitateľnosť (faktúru je možné čítať bežným spôsobom a nie je v zakódovanej forme).

 

Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry môže byť zabezpečená napr. kontrolnými mechanizmami podnikových procesov (napr. párovaním podporných dokumentov, ako je objednávka, dodací list atď.  s faktúrou), zaručeným elektronickým podpisom, elektronickou výmenou údajov (EDI) alebo iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry.

 

Zmena lehoty na vyhotovenie faktúry pri cezhraničných dodávkach

Oproti súčasnosti sa úprava vyhotovovania faktúr pri dodaní tovaru a služieb v tuzemsku nemení. Dochádza však k zjednoteniu lehoty na vyhotovenie faktúr v súvislosti s cezhraničnými dodávkami tovarov alebo služieb. Cieľom tejto úpravy je zjednotiť lehotu na vyhotovovanie faktúr vo všetkých členských štátoch. Ak platiteľ v tuzemsku dodáva tovar do iného členského štátu, ktorý je oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH alebo dodáva služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, má povinnosť vyhotoviť faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná.

 

Kto môže vystaviť faktúru

Faktúru môže v mene a na účet dodávateľa tovaru alebo služby vystaviť aj odberateľ. Podmienkou je uzatvorená písomná dohoda medzi dodávateľom a odberateľom o vyhotovovaní faktúr s uvedením podmienok, ktoré musia byť splnené, aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené odberateľom.

 

Zjednotenie slovných výrazov používaných na faktúrach

 • „ prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak faktúru vystavuje odberateľ,
 • „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava,
 • „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, “úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava,
 • „dodanie je oslobodené od dane“, pri oslobodení od dane.

Zjednodušená faktúra

Právo vyhotovovania tzv. zjednodušených faktúr zostáva naďalej zachované.

Zjednodušenou faktúrou je aj:

a) doklad za tovar alebo službu, ak cena dodaného tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 100 eur, pričom doklad môže a nemusí byť vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou. Doklad nemusí obsahovať identifikačné údaje príjemcu a jednotkovú cenu (napr. cestovný lístok v hodnote max. 100 €),

b) doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napr. platobnou kartou) nie je viac ako 1 600 eur; doklad nemusí obsahovať údaje príjemcu a jednotkovú cenu,

c) podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre daň, dátum predaja nálepky, cenu vrátane dane a sumu dane.

Zjednodušenú faktúru nie je možné vystaviť:

 • pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobu povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj v prípade, ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane,
 • pri dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku,
 • pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý je oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH.

Uchovávanie faktúr

– elektronické faktúry sa uchovávajú v elektronickej forme,

– písomné v písomnej forme,

– lehota uchovávania faktúr je desať rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

 

Povinnosti týkajúce sa uchovávania faktúr zostávajú teda nezmenené. Novelou zákona je dané právo daňovému úradu, aby v prípade kontroly vyžadoval od zdaniteľnej osoby prístup k faktúram uchovávaným elektronicky, aby ich mohol sťahovať a používať. 

Zdroj: Podnikam.SK, SC
Tlačiť

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?