Zvýšenie dôchodkových dávok a sociálneho dôchodku v roku 2009

25. novembra 2008

Dôchodkové dávky a sociálny dôchodok sa v roku 2009 zvyšujú podľa zásad určených ustanovením § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Suma zvýšenia patriaca k dôchodkovej dávke od 1. januára 2009 sa určí zo sumy dôchodkovej dávky už prepočítanej na eurá.Percento zvýšenia dôchodkovDôchodky sa v roku 2009 zvyšujú:

 • o 6,95 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

Percento zvýšenia je určené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 450/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009.Dôchodky, ktoré sa zvyšujúZ dôchodkov priznaných pred 1. januárom 2010 sa v roku 2009 zvyšuje:

 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok,
 • vdovský a vdovecký dôchodok,
 • sirotský dôchodok a
 • sociálny dôchodok.

Odkedy sa dôchodky zvyšujú

 • od 1. januára 2009, ak boli priznané pred týmto dňom, alebo
 • odo dňa priznania dôchodku, ak sa priznajú od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009.

Nezvyšujú sa

 1. vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok, ak boli vymerané zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku už zvýšeného o 6,95 % mesačnej sumy dôchodku,
 2. dôchodok manželky a
 3. zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.

Dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmuSuma zvýšenia dôchodku upraveného z dôvodu jediného zdroja príjmu sa určí z mesačnej sumy dôchodku po odpočítaní zvýšenia z dôvodu jediného zdroja príjmu, a nie z mesačnej sumy, ktorá sa vypláca.Súbeh nároku na výplatu dvoch alebo viac dôchodkovNárok na zvýšenie každého z dôchodkov, ktoré sa vyplácajú, sa posudzuje samostatne.Starobný dôchodok vypočítaný podľa právnych predpisov účinných pred 1. októbrom 1988Starobný dôchodok vypočítaný podľa právnych predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 z priemerného mesačného zárobku v sume 3 000 Sk sa okrem vyššie uvedeného zvýšenia ďalej zvýši o 26,60 EUR od výplatného termínu v januári 2009.Postup zvýšenia a vyplatenia dôchodkov

 • Sociálna poisťovňa, ústredie, zvýši vyplácané dôchodky bez žiadosti. Zvýšené dôchodky sa po prvý raz vyplatia vo výplatnom termíne dôchodku za mesiac január 2009 a súčasne sa vyplatí doplatok zvýšenia dôchodku od 1. januára 2009 do posledného dňa pred výplatným termínom za mesiac január 2009. O vykonanom zvýšení dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie v priebehu mesiaca január 2009.
 • Informácie súvisiace so zvýšením dôchodkov poskytnú na požiadanie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Sociálnej poisťovne, ústredie.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, www.socpoist.sk
Tlačiť

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?